Welcome to Gou-ba Elementary School!

 

13  10  05  04  08  09  03

 

 

No.93, Renyi Rd., Douliu City, Yunlin County, Taiwan

Phone: (05)5220734

FAX: (05)5222962